Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

Tájékoztató a saját jogú nyugdíjas társadalombiztosítási megítélésének változásához

2012. január 1-jétől társadalombiztosítási szempontból megváltozik a saját jogú nyugdíjas kategória.

2012. január 1-jétől társadalombiztosítási szempontból megváltozik a saját jogú nyugdíjas kategória. Saját jogú nyugdíjasnak csak azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban illetve rehabilitációs járadékban részesül, valamint a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. Saját jogú nyugdíjas továbbá az a személy, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, például Ausztriában állapítottak meg öregségi nyugdíjat.

A változás nem érinti, tehát továbbra is saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni az öregségi nyugdíjban részesülő személyt, vagyis

•aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte (1949. évben vagy azt megelőzően született),

•életkorától függetlenül azt a nőt, akinek 40 év jogosultsági idő alapján állapítottak meg öregségi nyugdíjat,

•az 1954. évben vagy azt megelőzően született szolgálati nyugdíjban részesülő személyt,

•a rehabilitációs járadékost, illetve

•a fent hivatkozott valamely ellátásban részesülő személyt.

A saját jogú nyugdíjas kategóriából kikerülnek azok a személyek, akik 2011. december 31-éig korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk az öregségi nyugdíjkorhatár el nem érése miatt 2012. január 1-jével átminősül korhatár előtti ellátássá, szolgálati járandósággá. A változás érinti a rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőket is, akik egészségi állapotuk miatt rehabilitációs illetve rokkantsági ellátásra szerezhetnek jogosultságot.

Természetesen amennyiben a fent említett ellátásban részesülő személy eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, társadalombiztosítási szempontból újból saját jogú nyugdíjassá válik.

Azok az egyéni és társas vállalkozók, akik 2012-től már nem tekinthetők saját jogú nyugdíjasnak, „nyugdíjas” státuszuk megszűnése miatt attól függően, hogy más helyen jogviszonyban állnak-e vagy sem, főfoglalkozású vagy másodfoglalkozású egyéni illetve társas vállalkozóvá válnak, akik biztosítottak lesznek, és a járulékfizetési kötelezettségüknek is az adott jogviszonytól függően kell eleget tenni. Tehát az az egyéni vállalkozó, aki korhatár előtti ellátásban részesül, és nem áll más jogviszonyban, főfoglalkozású egyéni vállalkozóként lesz köteles megfizetni a járulékokat.

A változás érinti azon mezőgazdasági őstermelőket, akik saját jogú nyugdíjas státuszukra tekintettel 2011. december 31-éig nem voltak biztosítottak, ebből következően járulékfizetési kötelezettség sem állott fenn utánuk, de a jogállásuk megváltozása miatt 2012-től már nem tekinthetők saját jogú nyugdíjasnak, ezáltal ők is biztosítottá válnak. Természetesen a mezőgazdasági őstermelőknél figyelemmel kell lenni arra, hogy valamely ok nem zárja-e ki a biztosítás létrejöttét, például ha a korhatár előtti ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg munkaviszonyban is áll, továbbra sem lesz biztosított.

Annak a személynek, aki 2011-ben saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottnak minősült, például munkaviszonyban állott, a biztosítotti státuszát nem érinti az a változás, ha a nyugdíja korhatár előtti ellátássá alakul át, mivel a munkaviszonyra tekintettel továbbra is biztosítottnak minősül. Mivel ez a személy már nem tekinthető saját jogú nyugdíjasnak, ezért a foglalkoztató 2012-től már köteles levonni a foglalkoztatottól a 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 százalék mértékű munkaerő-piaci járulékot is.

A biztosítási jogviszonyt illetve az abban bekövetkező változást a munkáltató, a kifizető, a biztosított egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő a ’T1041-es bejelentő és változás-bejelentő lapon köteles közölni.

A foglalkoztató a biztosított személy utáni adó és járulékbevallási kötelezettségének a 1208-as bevallásban, a biztosított egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő pedig a 1258-as bevallásban elektronikus úton köteles eleget tenni.