Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

Civil Törvény a gyakorlatban

Mivel a Civil törvény tavalyi változásai a gyakorlatban is kezdenek már körvonalazódni ezért időszerűnek láttuk a civil szervezetekre vonatkozó szabályok újbóli összefoglalását.

Mivel a Civil törvény tavalyi változásai a gyakorlatban is kezdenek már körvonalazódni ezért időszerűnek láttuk a civil szervezetekre vonatkozó szabályok újbóli összefoglalását.

A civil törvény keret szabályozás. Hatálya kiterjed: az alapítványra, egyesületre, közhasznú szervezetekre.

Alapfogalmak:

 • adomány: ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz ill. szolgáltatás
 • támogatás: meghatározott célra kapja a szervezet, elszámolási kötelezettség kapcsolódhat hozzá.

Adományról és támogatásról nem állítunk ki számlát mivel nem termékértékesítés és nem szolgáltatás nyújtás. Csak igazolást kell róla adni.

Miért érdemes közhasznú szervezetnek adományozni?

Az adományozó csökkentheti az adózás előtti eredményét:

 • az adomány bekerülési értékének 20%-ával
 • tartós adományozás esetén +20%-kal, de legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

A adományozónak rendelkezni kell a szervezet által kiadott igazolással, mely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét célját. Az igazolást a kedvezményre való jogosultság napján, de legkésőbb az adott év végéig kell kiállítani.

Közhasznú tevékenység:

Minden olyan tevékenység, mely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Közfeladat:

Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, melyet az arra kötelezett közérdekből vagy haszonszerzés nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez.

Nyilvántartás:

Minden civil szervezetnek szerepelni kellene a www.civilinfo.hu oldalon. Ezt célszerű ellenőrizni és ha nem szerepel a szervet akkor az jelezni kell.

A nyilvántartásba vett szervezetek a migrálás során új nyilvántartási számot kapnak, melyről külön értesítést nem kapnak, ezért is célszerű ellenőrizni. Az elektronikus rendszer 2014 július 1-től él, ez után az új rendszer alkalmas lesz az állami szervekkel való kapcsolattartásra.

Közhasznú minősítés:

 • a már megszerzett közhasznú minősítéssel rendelkező szervezet 2014 május 31-ig közhasznú szervezetként működnek tovább,
 • újraminősítésük a 2012 és 2013 évi beszámoló adatai alapján történik majd.

Milyen szempontoknak kell megfelelnie a közhasznú szervezetnek:

 1. Megfelelő erőforrás áll rendelkezésre

Az előző 2 év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább az egyik teljesül:

 • Az átalagos éves bevétele meghaéadja az 1millió Ft-ot vagy
 • a két év egybeszámított eredménye nem negatív vagy
 • Személyi jellegű ráfordításai (a vezető tisztségviselők juttatása nélkül) eléri az összes ráfordítás negyedét.

2. Megfelelő társadalmi támogatottság:
Az előző 2 év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább az egyik teljesül:

 • Az Szja 1%-ának szerezett része eléri az összes bevétel 2%-át vagy
 • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában vagy
 • a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 önkéntes tevékenységet végző személy segíti.

Könnyen belátható, hogy mivel 2 év átlagában kell a fenti követelményekből 1-1-nek teljesülni, így a közhasznú minősítés megszerzéséhez és megtartásához már 2 évvel előbb el kell kezdeni a felkészülést.

A közhasznú minősítés megszerzéséhez az alapító okiratban rögzíteni kell, hogy milyen közhasznú tevékenységet, mely közfeladathoz kapcsolódóan végez, és a közfeladat teljesítését milyen jogszabály írja elő.

Ki kell nyilvánítani, hogy ha van tagsága a szervezetnek, akkor tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a cél-szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Ha a közhasznú szervezet éves árbevétele eléri az 5 millió Ft-ot a szervezet működését és gazdálkodását felügyelő szerv köteles ellenőrizni.

Civil szervezet kötelezettségei:

A civil szervezet működéséről, az adományok felhasználásáról folyamatosan, de évente legalább egyszer tájékoztatja a nyilvánosságot (honlapon, hírlevélen keresztül).

Ha a civil szervezet rendelkezik saját honlappal a mérleg közzétételt ott is meg kell tenni és folyamatos megtekinthetőségét legalább az ültei év utáni 4 évig biztosítani kell.

Minden civil szervezet köteles a beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg, azzal összhangban közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a legfőbb szervvel el kell fogadtatni.

Ki részesülhet az SZJA 1%-ból:

 • egyesület, alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább 2 évvel (közhasznúak esetén 1 évvel) korábban nyilvántartásba vett.
 • a rendelkezés évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik (lásd alapfogalmak)
 • a rendelkező nyilatkozat évét megelőző naptári év első napja óta belföldi székhellyel rendelkezik és működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja.

Ha ezen feltételeknek a szervezet megfelel a következő teendői vannak:

 • adószámról értesíti a nyilvánosságot
 • szept 1 –ig a NAV értesítst küld a felajánlásokról
 • _37A adatlap benyújtása a jogerős bírósági végzést és létesítő okiratot.
 • a Nav ellenőrzi, hogy a feltételeknek megfelel-e a szervezet, majd ha megfelelt kiutalja a pénzt.
 • az 1% felhasználásáról szintén el kell számolni.

Önkéntesek: (Közhasznúság feltételei közül az egyik)

Főszabályként önkéntes nem lehet tag, munkavállaló, de pl ha cég a tag annak dolgozója lehet önkéntes.

Az önkénteseket fogadó szervezetnek előzetesen regisztrálniuk kell. Az önkéntesekről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, velük szerződést kell kötni.

Az önkénteseknek adható juttatások nem minősülnek természetbeni juttatásnak, így adót, járulékot sem kell fizetni utánuk. Ezek lehetnek:

munkaruházat, védőeszköz, az utazás, szállás étkezés biztosítása. Az önkéntesnek adható juttatás közös jellemezője, hogy minden juttatás a közérdekű önkéntes munkával összefüggésben kell, hogy álljon, a juttatásokat az önkéntes szerződésben rögzíteni kell. (Szigorú dokumentálási kötelezettség)